Ugrás a fő tartalomra

4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.


+36 54 / 951-961

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Közadatkereső

Egyéb dokumentumok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név (teljes név)  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
 2. Székhely  4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  +36 54 951-961
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  - 
 6. Központi elektronikus levélcím  titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu
 7. A honlap URL-je  berettyoujfaluiszc.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)  4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1
 +36 54 951-961
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve  Tóth Erika
 10. Az ügyfélfogadás rendje  Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  Szervezeti diagram

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Vezetők elérhetőségei
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Vezetők elérhetőségei

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum szakképző intézményei

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik  Nem releváns
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  Nem releváns
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  Nem releváns
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  Nem releváns
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  Nem releváns
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  Nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  Nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  Nem releváns

1.6.[1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.[2] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  Kulturális és Innovációs Minisztérium
 1054 Budapest, Szemere utca 6
ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
 
 
 
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.
 E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye  Nem releváns
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  Nem releváns
 

[1] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[2] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  Alapító okirat
 
 Módosító okirat 2016. 07. 01.
 
 Alapító okirat módosítás 2017. 03. 01
 
 Alapító okirat módosítás 2017. 08. 28.
 
 Alapító okirat 2017. 08. 31.
 
 Alapító okirat 2018. 08. 31
 
 Alapító okirat 2019. 08. 30
 
 Alapító okirat 2020. 07. 01
 
 Alapító okirat 2021. 08. 31
 
Alapító okrat 2022. 07. 29
 
Alapító okirat 2022. 08. 30
 
Alapító okirat 2023. 08. 30
 
 Szervezeti és működési szabályzat – 2016.02.23
 
 Szervezeti és működési szabályzat módosítás – 2016.06.23
 
 Szervezeti és működési szabályzat - 2020.01.29
 
 Szervezeti és működési szabályzat – 2021.11.16
 
 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat – 2021.01.01
 
Vezetői program
 2.[4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  Nem releváns
 3.[5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése  Nem releváns
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  Nem releváns
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  Nem releváns
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  Nem releváns
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  Nem releváns
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  Nem releváns
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  Nem releváns
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  Nem releváns
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  Nem releváns
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  Alapító okirat 4.4. pontjában található:
Alapító okrat 2023. 08. 30
A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
 
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:
Alapító okrat 2023. 08. 30
 
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  Nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  Nem releváns
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  Nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  Nem releváns
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  Nem releváns
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  Nem releváns
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Nem releváns
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  Nem releváns
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  Nem releváns
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  Nem releváns
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  Nem releváns
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje  Nem releváns
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Nem releváns
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  Nem releváns
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  Nem releváns
<4.[6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  Nem releváns
5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Nem releváns
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Nem releváns
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  
 Felújítások a Centrum tagintézményeiben
 
 Felnőttek oktatása és felnőttképzés
 
 Szakmai témájú pályázatok
 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  2023-24. tanév felvételi tájékoztató

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
 
 Közérdekű adatok igénylőlapja
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Közérdekű adatfelelősök
 
 Közérdekű adatok közzétételéért felelős személyek
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Közérdekű adatokba történő betekintés helyei
 
 Közérdekű e-mail cím
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Kariné Kordás Márta
 
 adatvedelem@berettyoujfaluiszc.hu
 
 Adatvédelmi dokumentumok
 
Nagyné dr. Jónás Anita, visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt személy
 
visszaelesbejelentes@berettyoujfaluiszc.hu
 
Tájékoztató dokumentum
 
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  Nem releváns
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

[3] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § c).

[4] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § b).

[5]Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § c), d).

[6]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

[7]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  Állami Számvevőszék 2017. évi zárszámadás ellenőrzése – jelentés
 
 Állami Számvevőszék összefoglalója a sajtó számára
 
2018
 
 2019 éves beszámoló
 
 2019 külső ellenőrzések
 
 2019 külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
 
 2020. évi Állami Számvevőszék ellenőrzése – jelentés
 
 2020 éves beszámoló
 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 2018
 
 2019 éves beszámoló
 
 2019 külső ellenőrzések
 
 2019 külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása
 
 2020 éves beszámoló

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  -

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk MEKH – 2016
 
MEKH – 2017
 
MEKH – 2018
 
MEKH – 2019
 
MEKH - 2020
 
MEKH - 2021
 
MEKH - 2022
 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019 I. garnitúra
 
2019 II. garnitúra
 
2020 I. garnitúra
 
2020 II. garnitúra
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói


2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói 2018 pénzügyi jóváhagyás
 
2019 pénzügyi jóváhagyás
 
2020 pénzügyi jóváhagyás
 
2021 pénzügyi jóváhagyás
 
2022 pénzügyi jóváhagyás
 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok


2015
 
2016
 
 2017 - I. félév
 
 2017 - 3. negyedév
 
 2017 - 4. negyedév
 
 2018 - 1. negyedév
 
 2018 - 2. negyedév
 
 2018 – 3. negyedév
 
 2018 – 4. negyedév
 
 2019 – 1. negyedév
 
 2019 – 2. negyedév
 
 2020 – I. félév
 
 2020 – II. félév
 
 2021 – I. félév
 
 2021 – 3. negyedév
 
 2021 – 4. negyedév
 
2022 - I. félév
 
2022 - II. félév
 
2023 - I. félév
 
2023 - II. félév
 
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2015
 
2016
 
 2017 - I. félév
 
 2017 - 3. negyedév
 
 2017 - 4. negyedév
 
 2018 - 1. negyedév
 
 2018 - 2. negyedév
 
 2018 – 3. negyedév
 
 2018 – 4. negyedév
 
 2019 – 1. negyedév
 
 2019 – 2. negyedév
 
 2020 – I. félév
 
 2020 – II. félév
 
 2021 – I. félév
 
 2021 – 3. negyedév
 
 2021 – 4. negyedév
 
2022 - I. félév
 
2022 - II. félév
 
2023 - I. félév
 
2023 - II. félév
 
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2015
 
2016
 
 2017 - I. félév
 
 2017 - 3. negyedév
 
 2017 - 4. negyedév
 
 2018 - 1. negyedév
 
 2018 - 2. negyedév
 
 2018 – 3. negyedév
 
 2018 – 4. negyedév
 
 2019 – 1. negyedév
 
 2019 – 2. negyedév
 
 2020 – I. félév
 
 2020 – II. félév
 
 2021 – I. félév
 
 2021 – 3. negyedév
 
 2021 – 4. negyedév
 
2022 - I. félév
 
2022 - II. félév
 
2023 - I. félév
 
2023 - II. félév
 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  Nem releváns.
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  Nem releváns.
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns.
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  Nem releváns.

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2015
 
2016
 
 2017 – I. félév
 
 2017 – II. félév
 
 2018 – I. félév
 
 2018 – II. félév
 
 2019 – I. félév
 
 2019 – II. félév
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023 - I. félév
 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  Nem releváns.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  Nem releváns.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 

ArchívumKIMIKK
BelügyminisztériumHBKIKIKKKIMMNVNSZFH

  • SZC logo fehér
  • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

   4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.

  • Telefon: +36 54 / 951-961

   E-mail: titkarsag@berettyoujfaluiszc.hu

   OM azonosító: 203030

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000194 Engedélyszám: E/2020/000017


  2024Berettyóújfalui Szakképzési Centrum